Faydalı Bilgiler

İGDAŞ ABONELİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır.

Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.

Sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyorsa;

Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online olarak yada bağlı bulunduğunuz İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama ve Müşteriler Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.

Binanızda doğalgaz servis kutu yoksa İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğalgaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya İGDAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.
İGDAŞ Hizmet Binaları >>

Sokağınızda doğalgaz hattı yoksa;
İGDAŞ Pazarlama ve Müşteriler Şeflikleri ile 444 36 36 nolu İGDAŞ Çağrı Merkezi arayarak abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz. İGDAŞ Hizmet Binaları >>

Abonelik başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; abonelik işlemi ile birlikte doğalgaz kullanım sözleşmenizi de,sözleşme için gerekli evrakları yanınızda getirmeniz halinde yapabilirsiniz.

Sözleşme için gerekli evraklar >>

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

1. Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı),

2. Binanıza ait tesisat numarası

gerekir.

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

Vergi levhası, ticari sicil no,

Ticari müşterinin şirket olması halinde ;

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ilgili nüshası, yetki belgesi,
Şirket kaşesi, imza sirküleri

gerekir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;

1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

Apartmanda;
a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,

4. Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı),

5. Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi

gerekir.

Abone Bağlantı Bedeli
Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilememek üzere tahsil edilir.

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;
Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için
315 TL+ KDV, Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı; dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' 1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 260 TL+KDV artırılır.

Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda
122 TL +KDV tahsil edilir.

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit);
Abone Bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli, bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine %10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. (KDV dahil değildir.)

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit olmayan);
Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için
315 TL+ KDV, Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı; dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' 1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 260 TL+KDV artırılır.

  • Ücret Bilgileri Güncel Değildir.